Tag Archives: آیین نامه اجرایی ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم 

ماده 137 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم در قانون مالیات های مستقیم، قسمتی از قانون مربوط می شود به معافیت ها که از ماده ۱۳۲ معافیت ها و نحوه استفاده مودی از این مزایا شروع می شود و تا پایان ماده ۱۴۶ ادامه دارد. در ماده ۱۳۷ گفته شده هزینه های درمانی مودی جز هزینه های […]